Algemene voorwaarden Groepspraktijk Podotherapie Hoorn

De wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is van toepassing op alle overeenkomsten met Groepspraktijk Podotherapie Hoorn.
Tevens hanteren wij daarnaast nog de volgende voorwaarden:

1. Definities

‘De zorgverlener’ betreft alle medewerkers verbonden aan Groepspraktijk Podotherapie Hoorn.
‘De patiënt’ betreft degene op wiens persoon de handelingen rechtstreeks betrekking hebben.

2. Annulering

a. Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. De zorgverlener behoudt het recht afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen bij de patiënt.
b. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapie. Bij annulering zullen alle door de zorgverlener gemaakte kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht.

3. Betaling

a. Alle betalingen dienen – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien een therapie in de vorm van een product geleverd wordt, dient ter plaatse contant te worden betaald.
b. Indien de patiënt niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum heeft betaald zal de zorgverlener de patiënt schriftelijk aanmanen. De patiënt heeft daarna 14 dagen de tijd te betalen. Na het verstrijken van deze termijn is de patiënt de zorgverlener incassokosten verschuldigd. De hoogte van deze incassokosten zal worden vermeld in een aanmaningsbrief. De Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) is hierbij van toepassing. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de zorgverlener de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
c. De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.
d. Indien de zorgverlener een bedrag uit hoofde van geleverde diensten aan de patiënt te vorderen heeft, hetwelk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar bij uitsluiting bevoegd zijn.
e. Patiënten blijven verantwoordelijk voor de betaling van de kosten, ook als de zorgverlener de kosten rechtstreeks declareert bij de zorgverzekeraar of zorgketengroep. Indien een zorgverzekeraar of zorgketengroep om welke reden dan ook, de kosten niet of gedeeltelijk vergoedt dient de patiënt deze kosten te voldoen aan de zorgverlener.
f. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van de ziektekostenverzekeraar. De zorgverlener kan niet garanderen dat een vergoeding zal plaatsvinden.
g. Bij een meerwerkopdracht, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing.
h. Aanpassing factuur naderhand. Indien de patiënt een factuur wil laten aanpassen door de zorgverlener, en de informatie die de aanpassing van de factuur gerechtvaardigd was niet eerder bekend bij de zorgverlener, worden per factuur kosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten staan vermeld op website van de praktijk en op de tarievenlijst in de wachtkamer.

4. Service

a. De therapie (o.a. zolen, orthese, nagelbeugel) heeft soms tijd nodig om het verwachte doel van de zorgverlener te bereiken.
Het is mogelijk dat de therapie aangepast dient te worden, doordat:
–    u niet reageert op de ingestelde therapie
–    uw correctie/compensatie niet in één keer kan worden uitgevoerd.
–    de stand van uw voeten verandert, met mogelijk nieuwe klachten tot gevolg
–    de stand van uw voeten gecorrigeerd is
–    uw klachten zijn afgenomen of verdwenen
Dit kan betekenen dat de therapie verlaagd, verhoogd of dat nieuwe elementen toegevoegd worden. De kosten hiervoor zullen apart in rekening gebracht worden.
b. Ondanks dat een therapie in de vorm van een product geleverd wordt, kunnen geen garanties gegeven worden m.b.t. de werking. Door de zorgverlener worden alleen verwachtingen uitgesproken over het resultaat. Een paramedicus heeft geen resultaatplicht, wel een inspanningsplicht. De patiënt mag daarom wel verwachten dat de zorgverlener zijn uiterste best doet uw klacht zo goed mogelijk te behandelen.
c. In enkele gevallen kan een (aangepaste) therapie nieuwe klachten of verergering van de klachten veroorzaken.
Indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan zal redelijkerwijs het bezoek en eventuele aanpassing van de therapie kosteloos zijn. In alle andere gevallen geldt dat er een consulttarief berekend zal worden met eventueel de meerkosten voor aanpassing van de therapie.
Voorwaarden voor kosteloze service:
–    Melding binnen drie maanden na ontvangst van de (aangepaste) therapie
–    Klacht aantoonbaar door de therapie veroorzaakt (ter beoordeling van de zorgverlener)
d. In sommige gevallen kan een therapie worden toegezonden. De verzending is altijd op risico van de patiënt.

5. Klachten

De zorgverlener doet alles om de gezondheidsklachten van de patiënt zo goed mogelijk te behandelen. Dit gebeurt in overleg en uitsluitend met toestemming van de patiënt. Toch kan het gebeuren dat de patiënt niet tevreden is en een klacht heeft over de behandeling zelf of de manier waarop de zorgverlener met de patiënt omgaat.
De zorgverlener hanteert de volgende procedure:
1. De patiënt bespreekt de klacht met de behandelend podotherapeut.
Dit kan alleen op afspraak. Geeft hierbij duidelijk aan dat u een gesprek wilt omdat u ontevreden bent. Als u het gesprek moeilijk vindt, dan kunt u iemand uit uw omgeving vragen met u mee te gaan.
2. Komt de patiënt er niet uit met de behandelend podotherapeut, dan kan de patiënt de klacht schriftelijk aan de klachtenfunctionaris van Groepspraktijk Podotherapie Hoorn voorleggen.
De klachtenfunctionaris neemt de klacht in behandeling en zal naar een passende oplossing zoeken. Uiterlijk 6 weken na registratie van de klacht wordt deze oplossing met u besproken.
3. Komt de patiënt er niet uit met de klachtenfunctionaris? Dan kan de patiënt de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie van het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).
Hier zijn wel kosten aan verbonden.

6. Schade

De zorgverlener is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van bezittingen of voor enige andere door de patiënt geleden schade.

Maak nu zelf uw afspraak via het online afsprakenportaal

KLIK HIER

Hoorn
Nieuwe Steen 42
Bovenkarspel
Gesloten

Telefonisch bereikbaar

Wij zijn telefonisch bereikbaar op:
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
9.30 – 12.00 uur
 
Buiten deze tijden kunt u ons antwoordapparaat inspreken of een e-mail sturen naar info@podotherapiehoorn.nl.
of een bericht sturen via WhatsApp

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Wegens beperkte bezetting van onze receptie kan dit wat langer duren.

Wij willen u verzoeken onze reactie geduldig af te wachten. De receptionist is niet altijd aanwezig.